Trainee Attendence Record

Select Session   Select Trade  
S.No. Name of Trainees Trade Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 shayad cs hy uiyuiyiuy yuyu yuy yu yuy uy uyu yuiyiu yuy
2 sonu it iououoi uioui uiu iui uiui ui uu iou iuio uiu
3 rajesh it uiiouoi uiui ouiou iuo uiu iou ouuiouiou ou ouoiuoi u
4 ccc vv 11 22 33 44 55 66 77 88 99 78 89 96